روزی حجاج از شعبی پرسید:بکدام دلیل حسن و حسین(ع)فرزندان پیغمبرند؟آیا میتوانی با آیه قرآن ثابتش کنی؟
-بله وآن آیه این است(ومن ذریته داود سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و عمران و کذلک نجزی المحسنین.و ذکریا و یحیی و الیاس وکل من الصالحین.))
-آیه را غلط خواندی.باید میگفتی(و من ذریه داود......وعیسی و ذکریا و الیاس کل من الصالحین))انعام-84
-عیسی (ع)به چه مناسبت از اولاد خلیل (ع)است؟
-از طرف مادر.
-حسن و حسین(ع) هم از طریق مادر به رسول خدا(ص)بستگی دارند.چرا منکر حقیقت می شوی؟

منتخب التواریخ