در مدح تو ای مظهر اضداد چه گوییم ، بالاست مقام تو و گفتار قصیر است
با این که تویی پادشه عالم هستی ، کرباس تو را جامه و فرش تو حصیر است