امام صادق می فرمایند:پیغمبرفرموده است:شش خصلت است که درهرکس باشد دربرابرخداونزدیک اوباشد.ابن ابی یعفورگفت :قربانت گردم آن ها کدام اند؟فرمودند:مسلمانان آن چه راکه برای عزیزترین افراد خانواده اش دوست میدارد. برای برادرمسلمانش هم نیز دوست بدارد وآن چه راکه برای آن نمی پسندد برای برادرمسلمان نیز نپسندد وبااو دوستی وصمیمانه داشته باشد.تااین که فرمود:وقتی دوستی به این حد برسد آنچه که در دل دارد برایش توضیح دهد وبا شادی او شاد وبا اندوهی وی غمناک شود و اگر توانایی انجام کاری را برای اودارد انجام بدهد وگرنه برایش دعاکند تا این که می فرمایند:پیغمبرفرمود:خداراج الب راست عرش بندگانی برابرش دارد که رخسارشان سفید تر از برف وروشن تراز آفتاب هست شخصی میپرسد آن ها کیست:گفته میشود آن ها کسانی که برای عظمت خدا همدیگر رادوست داشتند.
:roll::roll:اصول کافی.ص396


لعنت براولی و دومی