از کار هایی که باعث دوری شیطان میشود:طولانی کردن رکوع و سجود!!!!!!!!!!!!