یه روایتی بود که : هدف از خلقت انسان ها,این بوده که مورد ترحم قرار بگیرند....شاید قرار بوده به راه راست هدایت شن جهنمیا