1)آدم باید دلش پاک باشه اگه دلت پاک بود دیگه هیچ کاری نمی خوای انجام بدی

===هیچ گان انسان با گناه و معصیت و بی مسوئلیتی در برابر خداوند به دل پاک نمی رسد

2)وضع من این قدر خرابه این قدر گناه...