امام صادق می فرمایند:پیغمبرفرموده است:شش خصلت است که درهرکس باشد دربرابرخداونزدیک اوباشد.ابن ابی یعفورگفت :قربانت گردم آن ها کدام اند؟فرمودند:مسلمانان آن چه راکه برای عزیزترین افراد خانواده اش دوست...