ممنون از بحث جالبتون.مطالب عالی هستن اما زیاد این قسمت رو درک نکردم"برای تقرب به پیشگاه خداوند متعال وسیله ای یافته و به آن تمسک جویتد و بدون آن ، تقرب امکان ندارد"

اینکه پیامبران و معصومین پیش...