بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض سلام.
اینکه اگر شاگرد کسی هر دینی داشته باشه باید استادش هم همان دین را داشته باشه حرف چرت و مضحکی هست.
علی محمد باب ملعون شاگرد مرحوم سید کاظم رشتی در یه زمانی بوده...