منکرین امام زمان مانند ابلیس*اند که از سجده بر آدم سرپیچی کرد

نمایش نسخه قابل چاپ