علیک سلام


چه عجب یدات شد

بالاخره این دجال کیه

از کجا می اد ؟

البته طبق روایات نه حبر گزاری ها